OFERTA OMD

Ośrodek Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest nowoczesnym kompleksem badawczym z zapleczem hodowlanym umożliwiającym przeprowadzanie wyspecjalizowanych badań naukowych na zwierzętach laboratoryjnych oraz wykonanie pionierskich badań interdyscyplinarnych in vitro oraz in vivo, przy współpracy z wewnętrznymi jednostkami UM w Lublinie, zewnętrznymi instytucjami naukowo - badawczymi, samodzielnymi podmiotami przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego czy rolnego.

 

OMD spełnia wszystkie wymagania zawarte w dyrektywach UE oraz w krajowych aktach prawnych. Ośrodek posiada odpowiednią infrastrukturę dla utrzymania zwierząt w badaniach, a także wyspecjalizowaną kadrę, która w swej pracy kieruje się najwyższymi standardami humanitaryzmu w stosunku do zwierząt, nad którymi sprawują opiekę.

 

Oferta badań  realizowanych w OMD z uwzględnieniem aparatury naukowej będącej na wyposażeniu laboratoriów ośrodka:

 1. Badania w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie toksyczności środowiskowej w odniesieniu do organizmów wodnych i lądowych (ekotoksyczność).
 2. Badania morfologiczne i funkcjonalne centralnego układu nerwowego zwierząt laboratoryjnych wykonywane przyżyciowo z użyciem rezonansu magnetycznego o mocy 7 tesla,
 3. Badania behawioralne zwierząt laboratoryjnych w modelach badań farmakologicznych,
 4. Zakładanie i prowadzenie linii komórkowych,
 5. Badania hodowlane, toksykologiczne, behawioralne i funkcjonalne na modelu ryb z gatunku Danio rerio (ang. zebrafish),
 6. Badania obrazowania przyżyciowego  zwierząt laboratoryjnych z użyciem znaczników fluorescencyjnych z wykorzystaniem aparatu IVIS Camera.

W Ośrodku liczącym ok. 2000 tys. m2 utworzono:

 1. część laboratoryjną w której mieszczą się specjalistyczne pracownie naukowe, wyposażone w aparaturę badawczą najnowszej generacji, m in.:
  • Aparat Rezonansu Magnetycznego o mocy 7 tesli,
  • System do przyżyciowego obrazowania WIS Camera
  • Mikroskopy fluorescencyjne, kontr-fazowe z specjalistycznym oprogramowanie i możliwością dokumentacji badań
  • Mikroskopy z mikromanipulatorami i mikroiniektorami w pracowni ryb
  • Licznik komórek i analizatory proliferacji w czasie rzeczywistym,
  • Zestawy do elektroporacji,
  • Termocykler gradientowy,
  • Zestaw do elektroforezy horyzontalnej kw nukleinowych,
  • Termomiksery,
  • Spektrofotometr
  • Specjalistyczne wirówki i analizator hematologiczny
  • Inkubatory gazowe,
  • Zamrażarki niskotemperaturowe z bekapem gazowym
  • Systemy do genotypowania i regałami hodowlanymi i toksykologicznymi
 2. część hodowlaną w której warunki środowiskowe spełniają wymagania hodowli SPF czyli wolnej od specyficznych patogenów,
 3. część gospodarczo-techniczną z magazynami, myjnią dwu strefową, sterylizatornią, stacją uzdatniania wody.

 

Ten nowoczesny kompleks o charakterze naukowo-hodowlanym, umożliwia realizację największych projektów badawczo-rozwojowych i stwarza warunki pracy naukowej między innymi w takich obszarach jak:

 • badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych
 • badania z wykorzystaniem hodowli komórkowych
 • badania z wykorzystaniem organizmów i genetycznie zmodyfikowanych

Ośrodek obowiązuje zasada humanitarnego traktowania zwierząt laboratoryjnych i stosowanie reguły 3R w badaniach na zwierzętach. Tzw. zasada 3 R to skrót od następujących słów: Replacement (zastąpienie) — tam gdzie jest to możliwe stosowane są metody in vitro lub alternatywne, Reduction (zmniejszenie) — ograniczenie ilość zwierząt w doświadczeniach przez np. standaryzację genetyczną zwierząt oraz Refinement (udoskonalenie) — stosowane są tylko udoskonalone metody badawcze, które ograniczają stres i ból.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

DANIO REIRO

PRZYSZŁOŚCIĄ BADAŃ BIOMEDYCZNYCH.

Ośrodek Medycyny Doświadczalnej prowadzi między innymi wyspecjalizowaną i innowacyjną hodowlę ryb Danio rerio (Zebrafish).

Stanowią one doskonały organizm modelowy, wykorzystywany w licznych projektach badawczych. Do najbardziej istotnych cech tego gatunku należą:

 • łatwość utrzymania,
 • krótki cykl rozwojowy,
 • duża ilość materiału do badań,
 • przezroczystość ciała we wczesnych stadiach rozwojowych,
 • łatwość manipulacji genetycznych,
 • zasobność kolekcji mutantów i linii transgenicznych,
 • zsekwencjonowany genom (25 chromosomów, na których znajdują się odpowiedniki ponad 70% genów ludzkich).

O wysokiej przydatności modelu Danio rerio do badań laboratoryjnych decyduje duże podobieństwo zjawisk zachodzących u tego gatunku do tych, które zachodzą w organizmie człowieka.

 

WAŻNIEJSZE BADANIA Z ZASTOSOWANIEM DANIO RERIO:

 • prace z zakresu genetyki i rozwoju,
 • badania neurologiczne i neuropatologiczne ,
 • badania z obszaru: kardiologii, onkologii, farmakodynamiki, toksykologii.