VADEMECUM

Realizacja projektów

Przed przystąpieniem do realizację projektów badawczych w OMD, należy co najmniej 30 dni wcześniej dostarczyć Kierownikowi OMD komplet niżej wymienionych dokumentów:

 1. Kopię wniosku złożonego przez Użytkownika do Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach.
 2. Decyzję Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach.
 3. Kopie indywidualnych wyznaczeń dla wszystkich osób wymienionych we wniosku, o którym mowa w pkt. 1, wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego procedurę eksperymentalną w OMD i odpowiedzialnych za:
  1. planowanie i przeprowadzanie procedur i doświadczeń,
  2. wykonywanie procedur, lub
  3. uczestniczenie w wykonywaniu procedur, oraz
  4. uśmiercanie zwierząt.
 4. Wniosek o udostępnienie aparatury naukowo-badawczej.
 5. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia Eksperymentu, uwzględniającą zapotrzebowanie na  akcesoria i sprzęt laboratoryjny, terminy ich wykorzystywania oraz zapotrzebowania na zwierzęta laboratoryjne, o ile w doświadczeniu przewiduje się wykorzystanie zwierząt aktualnie hodowanych w OMD.
 6. Informację o  planowanym terminie przybycia zwierząt samodzielnie zamawianych przez jednostki (pochodzących spoza hodowli OMD) ze względu na fakt, iż poddawane są one obowiązkowej kwarantannie.
 7. Kopie właściwych certyfikatów i zaświadczeń dotyczących pochodzenia i stanu zdrowia zwierząt laboratoryjnych ( pochodzących spoza hodowli OMD).

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, członkowie zespołu badawczego podpisują oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Ośrodka, obsługą wybranych urządzeń oraz wewnętrznymi procedurami i wytycznymi, wydanymi w formie Zarządzenia Kierownika OMD