Fundusze Europejskie dla Rozwoju Polski Wschodniej

Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

 

Zakończony projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28 września 2012 roku.

 

Całkowita szacunkowa wartość projektu: 28 194 058,45 zł.

 

Przyznana wartość dofinansowania: 25 374 652,60 zł.

 

Okres realizacji inwestycji: 19 marca 2012 roku do 30 listopada 2015 roku.

 

Zakres i cel projektu

 

Swoim zakresem projekt obejmował:

 1. budowę Ośrodka Medycyny Doświadczalnej,
 2. zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej i sprzętu pomocniczego.

 

Nadrzędny cel projektu:

wzrost praktycznego wykorzystania innowacyjnych badań naukowo-rozwojowych poprzez zwiększenie potencjału infrastrukturalnego i aparaturowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającego kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

 

W wyniku przeprowadzenia zaplanowanych działań nastąpi:

 1. Podniesienie prestiżu Uniwersytetu.
 2. Zwiększenie poziomu zaawansowania prowadzonych badań naukowych i transferu wiedzy.
 3. Poprawa dostępności do zaplecza badawczo-rozwojowego nowej generacji w regionie.
 4. Dostosowanie oferty Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.
 5. Dostosowanie ośrodka medycyny doświadczanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do uregulowań i wytycznych związanych z wprowadzeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 roku w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.
 6. Zwiększenie aktywności transferu wiedzy na linii nauka – gospodarka.
 7. Poprawa potencjału naukowo-badawczego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zakresie współpracy z jednostkami zewnętrznymi.
 8. Zwiększenie możliwości pozyskania wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej.
 9. Zwiększenie dostępności infrastruktury badawczo-naukowej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 10. Poprawa wykorzystania zasobów środowiska poprzez podejmowanie inwestycji w sposób świadomy, uwzględniając potrzebę ochrony środowiska naturalnego.