LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH (LBŚ)

Laboratorium Badań Środowiskowych (LBŚ) jest jednostką podległą Ośrodkowi Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zlokalizowaną w budynku OMD przy ul. Dra K. Jaczewskiego 8 d w Lublinie.

LBŚ działa na podstawie:

a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1422); oraz

b) Zarządzenia Nr 106/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w sprawie Regulaminu Ośrodka Medycyny Doświadczalnej UM w Lublinie.

 

Laboratorium Badań Środowiskowych, zgodnie z uprawnieniami nadanymi Certyfikatem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej Nr 34/2023/DPL z dnia 19 grudnia 2023 roku, wykonuje badania w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie:

 

  • badania właściwości toksycznych;
  • badania toksyczności środowiskowej w odniesieniu do organizmów wodnych i lądowych (ekotoksyczność).

Dobra Praktyka Laboratoryjna, to system zapewnienia jakości badań, określający zasady organizacji jednostek badawczych wykonujących niekliniczne badania z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka i środowiska, w szczególności badania substancji i preparatów chemicznych wymagane ustawą, i warunki w jakich te badania są planowane, przeprowadzane i monitorowane, a ich wyniki są zapisywane, przechowywane i sprawozdawane.

 

Zasady DPL zostały opracowane w celu zapewnienia wysokiego poziomu jakości i wiarygodności badań oraz w celu uniknięcia ich powtarzania w różnych państwach. Decyzja Rady OECD o wzajemnym uznawaniu danych w ocenie chemikaliów stanowi, iż wyniki badań w systemie DPL wykonywanych na terenie Polski uznawane są  w państwach OECD i Unii Europejskiej oraz w innych państwach, w których wprowadzono Decyzję Rady OECD o wzajemnym uznawaniu danych w ocenie chemikaliów.

 

Prowadzone przez LBŚ badania komercyjne są skierowane wyłącznie do otoczenia gospodarczego i obejmują ocenę właściwości toksycznych substancji chemicznych zawartych w produktach farmaceutycznych, lekach weterynaryjnych, środkach ochrony roślin, dodatkach do żywności i pasz, przemysłowych substancjach chemicznych i innych.

 

Więcej: https://omd.umlub.pl/wspolpraca/dobra-praktyka-laboratoryjna-glp/